praca Wiadomości branżowe

91% Polaków odczuwa stres w pracy. Jednak to kobiety cz??ciej diagnozuj? u siebie jego objawy

W pracy nie stresuje si? tylko 9% z nas. Szczególnie wysoki poziom stresu odczuwaj? pracownicy takich bran? jak: bankowo??, finanse i ubezpieczenia. Nie ?atwiej maj? pracuj?cy w wymiarze sprawiedliwo?ci czy s?u?bach mundurowych. I cho? kobiety i m??czy?ni wszystkich grup zawodowych w równym stopniu nara?eni s? na stres, to kobiety cz??ciej diagnozuj? u siebie jego objawy. Czy jest jaka? skuteczna metoda na walk? z tym zjawiskiem?

Z badania[1] wynika, ?e a? 91% polskich internautów zdarza si? odczuwa? stres w pracy. Cz??ciej stres dotyka ludzi w wieku 45 54 lata (95% z nich) oraz osoby z wy?szym wykszta?ceniem (94%). Co ciekawe, relatywnie ni?szy poziom stresu charakteryzuje bran?? przemys?ow?, gdzie praca jest bardzo ci??ka, ale mniej obci??aj?ca psychicznie.

Jakie objawy najcz??ciej odczuwamy? Najcz??ciej jest to szybkie bicie serca, odczuwane przez 47% badanych oraz ogólne poczucie l?ku i niepokoju, które pojawia si? u 39% osób. Inne objawy to: zm?czenie i nadmierna ospa?o?? (36%), z?y nastrój (31%), pocenie si? (31%), utrata pewno?ci siebie (26%) oraz problemy z koncentracj? (25%). Co ciekawe, najcz??ciej objawy te odczuwaj?… kobiety.

W sytuacjach stresowych panie cz??ciej ni? panowie si?gaj? po leki uspokajaj?ce (8% badanych), panowie za? szukaj? odpr??enia w paleniu papierosów i alkoholu (16%). W stresie zarówno kobiety, jak i m??czy?ni trac? ochot? na seks (9% respondentów).

– Kobiety i m??czy?ni w równym stopniu nara?eni s? na stres w pracy, jednak to w?a?nie panie diagnozuj? u siebie wi?cej objawów. S? bardziej wyczulone na to, co dzieje si? z ich organizmem, a zarazem cz??ciej chc? o tym mówi?. Co ciekawe, zarówno kobietom, jak i m??czyznom zdarza si? ucieka? od problemów za pomoc? „wspomagaczy” – leków czy u?ywek. Panowie cz??ciej si?gaj? po alkohol i papierosy, bo takie u?ywki lepiej wpisuj? si? w wizerunek „macho” ni? tabletki na uspokojenie – mówi Natalia Sitarska z firmy brainlab, jeden z autorów badania.

Jakie s? inne popularne metody na stres? Respondenci stawiaj? na wyciszenie i uspokojenie, np. poprzez liczenie w my?lach do 10-ciu (tak robi 18% badanych), uprawianie sportu (13%) oraz ogólny wypoczynek i relaksacj? (12%). Kobietom w walce ze stresem pomaga równie? rozmowa z blisk? osob? (zadeklarowa?o tak 12% respondentek) lub spacer (10%).

Wydaje si? wi?c, ?e najlepszym sposobem na poradzenie sobie ze stresem s? po prostu wakacje, a w wielu przypadkach zbawienna mo?e si? okaza? wizyta w SPA lub sanatorium. A gdzie jecha? je?li nie nad polski Ba?tyk? Relaksuj?cy szum fal, d?ugie spacery po pla?y, sporty wodne i zabiegi lecznicze – to odstresuje ka?dego!

Wszystkich zestresowanych z pewno?ci? ucieszy informacja, ?e mo?na sp?dzi? weekend w SPA zupe?nie za darmo. Wystarczy skorzysta? ze specjalnej aplikacji na Facebookowym profilu miasta Ko?obrzeg (http://www.facebook.com/klimatycznykolobrzeg) i wzi?? udzia? w konkursie, który startuje ju? 23 lipca! Ze wzgl?du na najwi?ksze zag?szczenie tego typu o?rodków na metr kwadratowy Ko?obrzeg ma wszelkie prawa, by nazywa? si? polsk? stolic? SPA. Dlatego te? wszystkich zestresowanych Polaków Ko?obrzeg chce zaprosi? do siebie. Nagrod? w konkursie jest weekendowy pobyt dla dwóch osób w luksusowym hotelu Arka Medical SPA****, by cho? na krótki czas móc zapomnie? o codziennym stresie.

To zreszt? niejedyny element ko?obrzeskiej „antystresowej” kampanii. Od 9 lipca mo?na wype?nia? ankiety na temat stresu w pracy oraz preferowanych form relaksu. Ponadto od 23 lipca, równocze?nie ze startem konkursu, mo?na b?dzie zobaczy? film promocyjny (http://www.youtube.com/watch?v=L_0qvob8GtQ&feature=youtu.be), który przekona wszystkich zestresowanych, ?e prawdziwego relaksu zaznaj? jedynie w polskiej stolicy SPA, w Ko?obrzegu!

***

Ko?obrzeg le?y w województwie zachodniopomorskim, u uj?cia rzeki Pars?ty. To jedno z najpr??niej rozwijaj?cych si? miast wybrze?a ba?tyckiego. Miasto zamieszkuje oko?o 45 tysi?cy mieszka?ców, a w sezonie letnim liczba ta wzrasta nawet czterokrotnie. O?rodki wypoczynkowe i hotelowe w mie?cie oferuj? swoim go?ciom ponad 30 tysi?cy miejsc o wysokim standardzie.

L?dem, morzem i z nieba… wszystkie drogi prowadz? do Ko?obrzegu. Miasto ma dogodne po??czenia drogowe – zbiegaj? si? tu droga krajowa nr 11 (Ko?obrzeg–Bytom) oraz wojewódzkie 102 (Ko?obrzeg–Mi?dzyzdroje) i 163 (Ko?obrzeg–Wa?cz). Do Ko?obrzegu mo?na dojecha? bezpo?rednim poci?giem m.in. z Krakowa, Poznania czy Warszawy. Najbli?sze lotnisko (Szczecin–Goleniów) po?o?one jest oko?o 90 km od miasta. Od kwietnia do listopada codziennie mo?na pop?yn?? na du?sk? wysp? Bornholm, któr? dzieli od Ko?obrzegu tylko 90 km.[1] Badanie zosta?o zrealizowane przez butik badawczo – strategiczny brainlab dla Urz?du Miasta Ko?obrzeg.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #dla   #oraz   #pl   #www