studia

Filologie mniejszościowe na uczelniach wyższych

Filologie mniejszościowe na uczelniach wyższych Powołanie grupy roboczej, propozycja utworzenia nowego kierunku studiów wyższych – Filologii mniejszościowych oraz omówienie stanu przygotowań GUS do powszechnego spisu

Filologie mniejszościowe na uczelniach wyższych
Powołanie grupy roboczej, propozycja utworzenia nowego kierunku studiów wyższych – Filologii mniejszościowych oraz omówienie stanu przygotowań GUS do powszechnego spisu ludności były głównymi tematami czerwcowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Spotkaniu przewodniczył Tomasz Siemoniak, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Grupa robocza zajmie się możliwością powołania instytucji kultury, które będą promować kulturę mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Jest to odpowiedź na propozycje mniejszości, które zwracają uwagę na brak takich placówek w kraju.

W trakcie posiedzenia Komisji Wspólnej omówiono również stan przygotowań Głównego Urzędu Statystycznego do przeprowadzenia powszechnego spisu ludności i mieszkań w 2011 r. Uwzględniając stanowisko mniejszości uzgodniono ostateczną formę pytań o narodowość, które zostaną postawione respondentom w trakcie spisu. Środowiskom mniejszości narodowych i etnicznych zaproponowano aktywne włączenie się w działania informacyjno-promocyjne poprzedzające spis. Główny Urząd Statystyczny chce, by mniejszości etniczne i narodowe mieszkające Polsce wzięły jak najszerzej udział w badaniu.

Komisja Wspólna zapoznała się także ze stanem prac grupy roboczej, która we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowuje projekt nowego kierunku na studiach wyższych – Filologii mniejszościowych. Prace powinny zakończyć się w przewidzianym terminie, czyli jesienią br.

23 czerwca br. Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych obradowała już po raz XXII. Kolejne posiedzenie komisji zaplanowano na drugą połowę września br.

***

Komisję Wspólną tworzą przedstawiciele administracji rządowej oraz mniejszości narodowych (białoruskiej, czeskiej, litewskiej, niemieckiej, ormiańskiej, rosyjskiej, słowackiej, ukraińskiej, żydowskiej) oraz etnicznych (karaimskiej, łemkowskiej, romskiej i tatarskiej), a także przedstawiciele społeczności posługującej się językiem regionalnym (kaszubskim).

Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych umożliwia wymianę informacji pomiędzy stroną rządową a mniejszościami narodowymi i etnicznymi w Polsce. Pozwala również na podejmowanie skutecznych, skoordynowanych działań na rzecz ochrony zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych. Umożliwia także dyskusję o działaniach na rzecz poprawy sytuacji tych grup. Zajmuje się też opiniowaniem aktów prawnych dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych.

Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się 21 września 2005 roku.

http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/8549/Filologie_mniejszosciowe_na_uczelniach_wyzszych.html

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy