Wiadomości branżowe

Konkurs na zagospodarowanie strefy wejściowej historycznej części kampusu Politechniki Gdańskiej

Zależy nam na pięknej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej przyjaznej dla pieszych, rowerzystów i zmotoryzowanych. Politechnika Gdańska ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu strefy wejściowej historycznej części kampusu. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie mija 17 grudnia 2013 o godz. 14.00, natomiast prace konkursowe należy dostarczyć do 21 marca 2014. Pula nagród w konkursie wynosi łącznie 50 tysięcy złotych.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji nowego zagospodarowania obszaru strefy wejściowej historycznej części kampusu Politechniki Gdańskiej, dostępnej od ulicy Gabriela Narutowicza i północnego krańca ulicy Siedlickiej. Teren jest ograniczony od północy: zabytkowym ogrodzeniem od ulicy Brackiej, zabytkowym zespołem bramy wejściowej od ulicy Gabriela Narutowicza wraz z Portiernią Główną i budynkiem Działu Promocji, fragmentem ogrodzenia od strony parku akademickiego oraz terenem Centrum Nanotechnologii. Od wschodu ? linią wyznaczoną przez zespół budynków Chemii A i B; od południa: linią wyznaczoną przez zespół budynków historycznego kampusu od Wydziału Chemicznego, Audytorium Maximum do Audytorium Novum. Natomiast od zachodu ? ulicą Siedlicką.Obszar opracowania konkursowego stanowi więc pas terenu wraz z przyległymi przestrzeniami znajdującymi się pomiędzy historycznymi budynkami Politechniki Gdańskiej. Zajmujący 2,1 ha teren jest objęty ochroną konserwatorską.

Celem konkursu jest uzyskanie nowej przestrzeni publicznej dostosowanej do rangi uczelnianych budynków oraz do funkcji otwartego placu znajdującego się przed wejściem do Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej. Strefa wejściowa naszej Alma Mater stanowić ma miejsce szczególne ? m.in. miejsce okolicznościowych spotkań i dużych uroczystości. Na obszarze objętym opracowaniem docelowo planuje się redukcję ruchu samochodowego. Przestrzeń ta ma stać się równoprawnym miejscem dla poruszających się pieszo, rowerami i samochodami.

Poza redukcją ruchu kołowego do głównych założeń planowanych przekształceń należy przede wszystkim utworzenie powiązań obszarów zielonych pomiędzy parkiem wzgórz morenowych, Szubienicznym Wzgórzem i Parkiem Akademickim usytuowanym przy ulicy Narutowicza. Ważnym elementem strategii jest także wytyczenie funkcjonalnych i atrakcyjnych przejść pieszych na terenie kampusu oraz towarzyszących im miejsc spotkań i wypoczynku społeczności akademickiej oraz ekspozycji dzieł sztuki i techniki. Istotne jest także przełamanie izolacji kampusu, a tym samym tworzenie jego związków z miastem.

Na obszarze tym planuje się utworzenie wysokiej jakości przestrzeni publicznych wraz z wyposażeniem i elementami inteligentnego oświetlenia LED. Powinny one wnosić nową jakość do krajobrazu kampusu i wyrażać aspiracje uczelni do miana ?uniwersytetu technicznego z wyobraźnią i przyszłością?. Istnieje także możliwość wprowadzenia elementów i założeń wodnych.

Do głównych oczekiwań konkursowych należy m.in. zapewnienie jak najlepszej ekspozycji zabytkowej elewacji Gmachu Głównego, a także utworzenie otwartego placu pomiędzy zespołem bramy wejściowej od ul. Gabriela Narutowicza i wejściem do Gmachu Głównego. Plac ma podkreślać wysoką rangę tego miejsca. Z regulaminu konkursu wynika, iż możliwe jest przekształcenie strefy niskiej zieleni znajdującej się obecnie na placu, a nawet jej likwidacja. Należy zachować latarnie objęte ochroną konserwatorską i zapewnić podjazd pod boczne wejścia prowadzące do wewnętrznych dziedzińców. Oczekuje się takiego ukształtowania placu, aby stanowił on przedpole dla budynku głównego, zakończenie osi ulicy Narutowicza i mógł być ? jak wspomniano wyżej ? miejscem okolicznościowych spotkań dla dużych grup społeczności akademickiej.

Kolejne wymaganie konkursu mówi o uporządkowaniu istniejącej zieleni i wykreowanie miejsca o dużych walorach krajobrazowych. Na całym obszarze opracowania istniejąca zieleń wysoka, średniowysoka i niska może być przekształcona, przy zachowaniu wartościowych egzemplarzy drzew i krzewów.

Cenne jest również utworzenie wysokiej jakości ciągów pieszych i innych przestrzeni publicznych, wykorzystujących walory kampusu ? architektoniczne, przestrzenne i krajobrazowe. 

Ważnym miejscem jest plac przed Audytorium Maximum. Powinien on łączyć cechy reprezentacyjne (wyjście z organizowanych tam uroczystości) z funkcjami rekreacyjnymi. Ze znajdującego się w pobliżu audytorium trawnika chętnie korzystają studenci ? spontaniczne miejsce odpoczynku. Z tego powodu różnorodne koncepcje przekształcania wspomnianego placu powinny uwzględniać utrzymanie jego rekreacyjnej funkcji.

Warto podkreślić, iż na terenie sąsiadującym z budynkiem Centrum Nanotechnologii i Parkiem Akademickim proponuje się utworzenie Parku Sztuki ? miejsca wypoczynku, spotkań oraz ekspozycji prac studentów Wydziału Architektury.

Ponadto wymagania konkursowe mówią o stworzeniu dogodnego miejsca dla rowerzystów, m.in. w skrajnej części Parku Sztuki wzdłuż ulicy Narutowicza zakłada się miejsca postojowe na 120 rowerów.

W specyfikacji konkursowej opisano szczegółowo założenia, wymagania, oczekiwania oraz konieczne ograniczenia. Warunki konkursu można prześledzić tutaj.

 

Źródło Politechnika Gdańska. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy