praca Wiadomości branżowe

Mizerne zatrudnienie, dynamika p?ac wci?? przyzwoita

Zatrudnienie w sektorze przedsi?biorstw wzros?o w czerwcu o 0,1 proc. w skali roku, oznacza to, ?e w uj?ciu miesi?cznym zatrudnienie wzros?o zaledwie o 1,6 tys. osób. – Bior?c pod uwag? fakt, ?e organizacja EURO2012 doprowadzi?a prawdopodobnie do niesezonowego wzrostu zatrudnienia w kategoriach us?ugowych, dynamika zatrudnienia przedstawia si? mizernie i sugeruje, ?e trendy zapocz?tkowane w poprzednich miesi?cach, a wi?c gradualne likwidowanie miejsc pracy w sektorze przedsi?biorstw s? kontynuowane i b?d? w przysz?o?ci – ocenia Ernest Pytlarczyk, g?ówny ekonomista BRE Banku. Bior?c pod uwag? fakt, ?e spowolnienie jeszcze de facto nie osi?gn??o dna (spodziewamy si? go dopiero na prze?omie 2012 i 2013 roku), spadki zatrudnienia w kolejnych miesi?cach b?d? bardziej widoczne – nie mo?emy wykluczy? ujemnych zmian zatrudnienia w uj?ciu rocznym. – Mo?na spodziewa? si? tak?e coraz szybszego wzrostu stopy bezrobocia – dodaje Pytlarczyk.

W czerwcu dynamika p?ac wzros?a z 3,8 do 4,3 proc. w skali roku. – Wzrost dynamiki p?ac ci??ko t?umaczy? czynnikami fundamentalnymi. Jest to prawdopodobnie wynik przesuni?? wyp?at premii. Podkre?lamy jednak, ?e jest jeszcze zbyt wcze?nie aby spowolnienie, które do tej pory by?o ?agodne, ju? zosta?o odzwierciedlone w dynamice wynagrodze?. Ta ostatnia zazwyczaj zmienia si? ju? kilka miesi?cy po nasileniu spowolnienia, czyli ma charakter opó?niony wzgl?dem cyklu – wyja?nia Marcin Mazurek, analityk BRE Banku. 

Publikacja danych skutkowa?a nieznacznym wzrostem stóp rynkowych (o 2 punkty bazowe). Du?o bardziej istotna mo?e okaza? si? jutrzejsza publikacja danych o produkcji – eksperci BRE spodziewaj? si? relatywnie wysokiego odczytu na poziomie 5,4 proc. r/r. – RPP widzi spowolnienie, ale ci?gle potrzebne s? spektakularnie gorsze wyniki gospodarki aby przekona? gremium do dzia?ania. Wyniki takie powinny pojawi? si? na jesieni, co prze?o?y si? na obni?ki stóp jeszcze przed ko?cem roku – podsumowuje Ernest Pytlarczyk.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy