praca Wiadomości branżowe

One Help Desk dla pracowników ING Banku ?l?skiego

ING Bank ?l?ski uruchomi? dla swoich pracowników elektroniczny portal samoobs?ugowy One Help Desk. To rozwi?zanie dobrze zintegrowane z intranetem gdzie pracownicy mog? odnale?? potrzebne informacje, z?o?y? zlecenia i zg?osi? problemy.

– Prosto, nowocze?nie i przyst?pnie – te trzy cele przy?wieca?y nam przy budowie nowego portalu One Help Desk. Teraz pracownicy nie musz? zastanawia? si?, gdzie szuka? pomocy, gdy chc? zamówi? nowy telefon, zg?osi? awari? komputera czy reklamowa? dostaw? zamówionego towaru. One Help Desk daje odpowied? na te i mnóstwo innych pyta? – powiedzia?a Justyna Kesler, wiceprezes zarz?du w ING Banku ?l?skim.

One Help Desk zawiera 9 sekcji tematycznych, z których ka?da uporz?dkowana zosta?a procesowo, tak, aby pracownik samodzielnie i szybko odnalaz? potrzebne informacje. Znajduj? si? tam najwa?niejsze kategorie zg?osze?, skrócone instrukcje oraz nowy elektroniczny kana? samoobs?ugowy, który pozwala szybko z?o?y? zlecenie, ?ledzi? status realizacji, a w razie potrzeby, zg?osi? reklamacj?. One Help Desk wzbogacony jest tak?e o wyszukiwark? i Baz? Wiedzy rozwijan? w oparciu o rozwi?zania publikowane przez specjalistów.

Przed rozpocz?ciem budowy portalu, przeprowadzono w?ród pracowników ankiet?, dotycz?c? ich oczekiwa? wobec nowego rozwi?zania. Dodatkowo, pracownicy mogli zg?asza? zmiany do portalu w trakcie jego budowy, korzystaj?c z dedykowanego przycisku – Buduj z nami. Dzi?ki temu powsta?o czytelne, ?atwe i intuicyjne narz?dzie, w którym wa?ne dla pracownika sprawy zosta?y zebrane w jednym miejscu.

Pracownicy ch?tnie korzystaj? z portalu samoobs?ugowego One Help Desk, co potwierdza ilo?? wej?? na portal oraz ilo?? stron intranetowych wywo?ywanych z portalu –  ??cznie od chwili uruchomienia portalu to 86 tysi?cy wy?wietle?. One Help Desk b?dzie na bie??co modyfikowany i dostosowywany do potrzeb klienta wewn?trznego i procesów w organizacji dzi?ki mechanizmom pozwalaj?cym na rozwój portalu i procesu wsparcia.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #albo   #Czy   #nie   #prof