praca Wiadomości branżowe

Pracowniczy Fundusz Emerytalny TP – największy na polskim rynku

Od 1991 r. wartość aktywów zgromadzonych na rachunku Pracowniczego Funduszu Emerytalnego TP przekroczyła 900 mln złotych. PTE TP jest największe na polskim rynku – ma najwięcej członków i najwyższy kapitał. Dzięki staraniom pracodawcy, pracownicy Grupy TP będą mogli powiększyć swoją emeryturę. Na kilka tysięcy polskich firm, tylko kilka daje pracownikom taki bonus.

– Pracowniczy Fundusz Emerytalny to nasz wielki sukces. Od dekady realizujemy finansowany przez TP program zabezpieczenia emerytalnego aktualnych i byłych pracowników. Został on uzgodniony ze związkami zawodowymi. Tworzenie najlepszych możliwych warunków zatrudnienia jest naszym priorytetem. Świadczą o tym tytuły Pracodawcy Roku i Top Employer, jak również bursztynowa statuetka w konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi – powiedział Maciej Witucki prezes Grupy TP.

PFE TP skupia 33 tys. uczestników. Są to pracownicy i byli pracownicy Telekomunikacji Polskiej. W 2011 do PTE TP dołączyła spółka Orange Customer Service. Aktywa funduszu, pomimo kryzysu na giełdach, wynoszą 917,5 mln zł. W ciągu 10 lat wartość jednostki wzrosła o 106,6%. Polityka inwestycyjna zakłada lokowanie środków w bezpieczne aktywa – najwięcej w papiery dłużne, lokaty bankowe i obligacje infrastrukturalne, gwarantowane przez Skarb Państwa. Część aktywów jest lokowana również w akcje.

Do PTE TP należy Telekomunikacja Polska oraz Orange Customer Service. Środki inwestowane są przez PTE TP, które korzysta z usług wyspecjalizowanej firmy asset management Legg Mason oraz funduszu inwestycyjnego, zarządzanego przez Pioneer’a. Instytucją, obsługującą indywidualne rachunki członków Funduszu, prowadzącą rejestry danych dotyczące członków Funduszu jest Agent Transferowy Pekao Financial Services Sp. z o.o.

W myśl ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, firmy mogą finansować składkę stanowiącą maksimum 7% dochodu brutto pracownika. Pracownik ma możliwość powiększenia składki podstawowej o dodatkową kwotę, nie mniejszą niż 50 zł. Środki te są inwestowane przez wyspecjalizowane instytucje finansowe, a bank depozytariusz dba o ich bezpieczeństwo. Kontrolując działalność inwestycyjną funduszu bank depozytariusz jest zobligowany do zablokowania każdej operacji, która byłaby sprzeczna z prawem. Ścisły nadzór na programem, towarzystwem i funduszem wewnętrznie sprawuje rada nadzorcza, a instytucjonalnie KNF.

Uczestnictwo w PFE jest bardzo korzystne. Składka, którą odprowadza pracodawca nie jest obciążona kosztami ubezpieczenia społecznego. W razie zmiany pracy zgromadzony kapitał nie przepada, może pozostać i być nadal inwestowany przez fundusz. Można dokonać również transferu zgromadzonych środków do innego programu lub na indywidualne konto emerytalne, wskazane przez uczestnika. Składka w całości jest inwestowana na cele emerytalne. W przeciwieństwie do innych form oszczędzania na przyszłą emeryturę, pracowniczy fundusz emerytalny charakteryzuje się bardzo niskimi kosztami zarządzania – tylko 0,5% aktywów. A koszty administracyjne działalności PFE są finansowane przez TP. W tej formie oszczędzania, zarówno zarząd, jak i uczestnicy mają stały nadzór nad bezpieczeństwem aktywów, a zarząd PTE ma wpływ na politykę inwestycyjną.

Oprócz pracowniczego funduszu emerytalnego TP, na polskim rynku funkcjonują tylko trzy pracownicze fundusze emerytalne w dużych firmach, a czwarty skupia 16 firm

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy